Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van WeBijS, WeBijS Design, WeBijS Diensten, WeBijS Hosting en Computer Shop Nieuwegein hierna te noemen WeBijS. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door WeBijS, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met WeBijS verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK: maart 2018/ vernieuwd op 17-02-2020.

Artikel 1. Definities

 1. WeBijS: WeBijS gevestigd te Nieuwegein en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 65933826.
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en WeBijS
 3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie WeBijS een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 4. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.
 5. Onderhoud website: de gemaakte website door WeBijS laten onderhouden op uurbasis voor het optimaal blijven werken en het updaten conform nieuwe HTML/CSS en scripts.
 6. CMS-systeem: Een gebruiksvriendelijk systeem die het voor de opdrachtgever mogelijk maakt om zelf de website te wijzigen en onderhouden.
 7. Detacheringvoorwaarden: onderdeel van deze voorwaarden met betrekking tot detacheringovereenkomsten en overige overeenkomsten waar de personen ter uitvoering van opdrachten van Opdrachtgever door WeBijS aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 8. Domeinnaamleverancier: een Uitgevende instantie of Registrar, welke als leverancier voor WeBijS domeinnamen onder een of meerdere specifieke domeinnaamextensies ten behoeve van Opdrachtgever levert.
 9. Registrar: een organisatie die toestemming van een Uitgevende instantie heeft gekregen om direct in de centrale database domeinnamen te registreren of te wijzigen.
 10. Extensie: het achtervoegsel (suffix) van een domeinnaam achter de eerste punt, zoals ‘.nl’ in WeBijShosting.nl.
 11. Domeinnaamhouder: de houder van een domeinnaam volgens de Uitgevende instantie
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de klant en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door WeBijS gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door WeBijS verrichtte handelingen.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en WeBijS opgenomen wordt.
 3. Het bevestigen van een opdracht per e-mail, verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van WeBijS en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgave door WeBijS zijn geheel vrijblijvend.
 2. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 3. Offertes en prijsopgave door WeBijS blijven 14 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door WeBijS. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en WeBijS zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WeBijS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WeBijS worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan WeBijS zijn verstrekt, heeft WeBijS het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan WeBijS de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Bij een betaalsysteem dienen alle gegevens toegezonden te worden om een testomgeving van het betaalsysteem in te richten waarna WeBijS vervolgens deze kan gebruiken voor het live model. Afhandeling van een bestelproces is afhankelijk van het type betaalsysteem dat aanwezig is/wordt aangevraagd. Afhandelingswens in combinatie met het betaalsysteem moeten worden uitgeschreven en besproken waarna vervolgens de juiste omgeving met opties kan worden aangevraagd/ingesteld. (betaling is dus afhankelijk van het type betaalpakket)
 4. WeBijS werkt standaard niet met tussenpersonen – de reactietijd van een tussenpersoon/partij heeft invloed op de aan te leveren dienst/website – hier moet rekening mee gehouden worden.
 5. WeBijS is niet verantwoordelijk voor het updaten van de website, tenzij er een geldende onderhoudsovereenkomst geldt tussen partijen.

Artikel 5. Prijzen, facturatie, betalingen en onderhoud

 1. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor WeBijS van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 2. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag, verplicht WeBijS niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Reeds voldane termijnen zal in voorkomende gevallen geen aanspraak meer op gedaan kunnen worden door Opdrachtgever daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van WeBijS.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door WeBijS aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, worden aanmaningskosten in rekening gebracht. Deze aanmaningskosten bedragen € 15,00. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een juridische dienstverlener zoals een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en vergoeding van gerechtelijke kosten, alsmede wettelijke rente en de overige uit het verzuim voortvloeiende (vertragings)schade.
 5. Verrekening door de Opdrachtgever met een openstaande vordering op WeBijS wordt hierbij uitgesloten.
 6. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat, uurloon is standaard €50,00 euro per uur.
 7. Wijzigingen in de tarieven worden door WeBijS minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
 8. De opdrachtgever dient 25% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op Knab rekeningnummer NL98 KNAB 0255 8277 84 o.v.v. “Aanbetaling”. WeBijS houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen.
 9. Nieuwe aanvullende modules zullen worden besproken en hier zal een nieuw voorstel voor worden opgemaakt waarna deze worden ontwikkelen, getest en gekoppeld. Indien er dusdanig veel/grote modules nieuw worden gekoppeld, kan dit het maandelijkse onderhoud iets verhogen, vooraf wordt dit kenbaar gemaakt. (Nieuwe modules en websiteonderdelen zullen worden ontwikkeld nadat de huidige projectfase wordt afgerond, er kan hier een uitzondering voor worden gegeven in overleg kijkende naar de situatie dat een essentiële update nodig is voor de voortgang van de huidige ontwikkelfase)
 10. Als de website voor 75% is afgerond en gekoppeld is aan het CMS-systeem van de online leverancier waardoor de Opdrachtgever de website kan vullen; start het gebruik van het CMS om de website te vullen waardoor WeBijS de CMS-abonnementskosten mag factureren. (Websites die voor 75% zijn afgerond of verder en gekoppeld zijn aan het CMS-systeem van de online leverancier website die 100% worden afgerond middels het wachten op de laatste onderdelen/spullen/codes/betaalsysteem onderdelen van de gebruiker of derde partij)
 11. De facturatie van een systeem zal standaard worden aangeboden aan de Opdrachtgever per kwartaal, indien anders wordt dit in overleg besloten en bevestigd.
 12. Elk jaar wordt er in december een voorstel gedaan naar de klanten welke het bijna afgelopen jaar een strippenkaart of onderhoudsabonnement hebben genomen. Wij verlengen het abonnement/strippenkaart elke keer met een periode van 12 maanden (1 jaar) als het nieuwe jaar is ingegaan (01.01.XXXX). In december wordt duidelijk aangegeven hoeveel uur er voor volgend jaar wordt aangeboden, dit omdat wij altijd ten goede voor de klant, het voorgaande jaar als indicatie van de gebruikte uren gebruiken om zo scherp mogelijk de nieuwe uren aan te bieden. Uren worden op deze manier per uur goedkoper aangeboden dan een los werkuur. Mocht de klant zich niet afmelden voor het volgende jaar onderhoud/strippenkaart, dan zal de verlenging plaatsvinden op 01.01.XXXX (het nieuwe jaar). De klant dient de voorgestelde uren van onderhoud/strippenkaart netjes te voldoen in het eerste kwartaal van het nieuwe onderhoudsjaar. De verantwoordelijkheid voor het afmelden voor het onderhoud/strippenkaart ligt in deze situatie bij de klant zelf.
 13. Indien er na akkoord van de offerte toch wordt besloten met de samenwerking vanaf de kant van de Opdrachtgever, dan zal het totaalbedrag zonder korting plus 1 jaar (12 maanden) onderhoud worden gefactureerd.
 14. Service-uren in combinatie met een CMS-abonnement mogen verzilverd worden per kalenderjaar per maand. Een service-uur van de vorige maand welke niet gebruikt was, kan worden ingezet in de huidige maand om zo 2 service-uren te gebruiken voor de werkzaamheden. Er kunnen geen service-uren uit toekomstige maanden gebruikt worden of gespaard worden.
 15. Het CMS-systeem van de online leverancier hebben een standaardprijs van €35,00 euro per maand. Plan-, Kalender- en urensystemen hebben een standaardprijs van €50,00 euro per maand. Shopsystemen met betaalkoppelingen aan MultisafePay of iDeal/PayPal los hebben een standaardprijs van €45,00 euro per maand. Deze prijzen zijn standaard prijzen indien anders overeengekomen tussen WeBijS en de Opdrachtgever.

Artikel 6. Hosting en aanverwante diensten

 1. Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) WeBijS die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haat zaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 3. WeBijS hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van WeBijS is gerechtvaardigd, is WeBijS gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk te maken. Tevens is WeBijS in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. WeBijS zal Opdrachtgever informeren over het verloop van deze procedure.
 4. Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is WeBijS gerechtigd hiervan aangifte te doen. WeBijS kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties WeBijS verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
 5. Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is WeBijS gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart WeBijS voor alle schade als gevolg van bovenstaande. WeBijS is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van WeBijS in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet in strijd is met Nederlands recht.
 7. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks WeBijS, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. WeBijS zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.
 8. Opdrachtgever zal zich houden aan de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 9. Zonder toestemming van WeBijS is het Opdrachtgever verboden de door WeBijS verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.
 10. WeBijS kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is WeBijS bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is bereikt.
 11. Opdrachtgever verstrekt hierbij WeBijS een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van WeBijS verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door WeBijS geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door WeBijS.
 12. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Domeinnamen en IP-adressen

 1. Indien de Dienst (mede) ertoe strekt dat WeBijS voor Opdrachtgever zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. WeBijS vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 3. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van WeBijS, waarin wordt vermeld dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 4. Opdrachtgever vrijwaart en houdt WeBijS schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 5. WeBijS is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van WeBijS.
 6. Indien WeBijS een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal WeBijS medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
 7. Domeinnaamhouder en Opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien Opdrachtgever en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij domeinnaamhouder WeBijS of een lokale contactpersoon van WeBijS is ten behoeve van
  Opdrachtgever:
  • Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 6, lid 8, welke geldt voor Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan alle registratievoorwaarden, bepalingen, en (geschillen)regelingen die Domeinnaamleveranciers stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam en/ of het IP-adres. Opdrachtgever wordt verwezen naar domeinnaamvoorwaarden welke horen bij de desbetreffende extensie op een overzichtspagina. De domeinnaamvoorwaarden maken deel uit van de Overeenkomst.
 9. WeBijS heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 10. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is WeBijS gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.
 11. Opdrachtgever neemt kennis van de privacyverklaring van WeBijS en stemt in met het verwerken van persoonlijke gegevens voor domeinnamen zoals beschreven in de privacyverklaring.
 12. Indien op verzoek van Opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet tot gevolg dat WeBijS geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen verstrekken. Indien op WeBijS een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde instanties te verstrekken, zal WeBijS deze verplichting te allen tijde naleven

Artikel 8. Beschikbaarheid van de Dienst

 1. WeBijS zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door WeBijS opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
 2. WeBijS stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om reservekopieën van de bij WeBijS opgeslagen data te maken.
 3. WeBijS zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. WeBijS is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). WeBijS is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.
 4. WeBijS zal zich inspannen om te zorgen dat Opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van WeBijS. WeBijS kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.
 5. Indien naar het oordeel van WeBijS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van WeBijS of derden en/ of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is WeBijS gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

Artikel 9. Storingen en overmacht

 1. WeBijS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. WeBijS zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. WeBijS is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
 2. WeBijS heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal WeBijS zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. WeBijS is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
 3. WeBijS zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, syn flood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen,
  stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat WeBijS door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van WeBijS kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding

Artikel 10. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De website hosting moet de volgende eigenschappen bevatten: Unix pakket, minimaal 500 Mb. Webruimte, Minimaal 5 GB. Traffic p.m., My SQL-database en toegang tot het hostingpanel en PHP MyAdmin. Indien we deze gegevens niet hebben, kunnen wij niet de website met systeem volledig online publiceren.
 2. Opdrachtgever is gehouden de instructies van WeBijS omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen.

Artikel 11. Meerwerk

 1. Kleine aanpassingen en aanvullingen na de eerste aanpassingsronde die ad hoc moeten worden gerealiseerd als aanvulling op het bouwplan worden gerekend per half uur. (€25,00 euro per half uur)
 2. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeengekomen diensten en/of producten vallen is meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van WeBijS gefactureerd.
 3. Voor zover voor de diensten en producten een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal WeBijS Opdrachtgever van tevoren informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 4. Na het aangaan van een overeenkomst met WeBijS is het niet mogelijk om kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 12. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door WeBijS voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een overeenkomst met betrekking tot een bestaande dienst tussen WeBijS en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 12 maanden en wordt hierna stilzwijgend verlengd. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. WeBijS kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met WeBijS gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 4. WeBijS heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. WeBijS heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens WeBijS niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. WeBijS zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van WeBijS kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 6. Indien de website door de opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhosting partij of gebruikt wordt op de server van een derde webhosting partij, dan brengt WeBijS hiervoor een standaard opstart fee vanaf €100,- excl. btw in rekening. (De totale fee is afhankelijk van de grootte van de website en database)

Artikel 13. Levering en levertijd

 1. WeBijS gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan Opdrachtgever om het overeengekomen af te nemen onverlet.
 3. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een concept van de website. De Opdrachtgever heeft hierna het recht (1) eenmaal kleine wijzigingen door te geven aan WeBijS.
 4. Na oplevering is de opdrachtgever zelfverantwoordelijk voor de content.
 5. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt WeBijS eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de Opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan WeBijS. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat WeBijS ervan uit dat opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties zal WeBijS de gemaakte kosten te verhalen. Mocht WeBijS onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan WeBijS alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij WeBijS een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Artikel 14. Intellectueel eigendom

 1. De gemaakte intellectuele eigendommen van WeBijS en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan WeBijS.
 2. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is WeBijS te allen tijde gerechtigd om zijn/haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 3. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart WeBijS van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die WeBijS sluit met haar Opdrachtgevers.
 4. Alle door WeBijS ontwikkelde website- en promotiematerialen kunnen door WeBijS voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.
 5. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het octrooirecht, auteursrecht en het modelrecht komen toe aan WeBijS, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijke recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts WeBijS daartoe bevoegd.
 6. Abonnement CMS-systemen mogen niet zonder toestemming van WeBijS worden vrijgegeven of openlijk gebruikt worden, dit i.v.m. de ingeladen content in het systeem en de veiligheid hiervan. Een aangekocht CMS mag wel worden getoond aan anderen en gebruikt worden door anderen, de verantwoordelijkheid in deze situatie ligt bij de Opdrachtgever die eigenaar is van het CMS-systeem. Indien intellectueel eigendom ook is aangekocht, mag de Opdrachtgever ook zelf updates aan de code en structuur uitvoeren van het CMSsysteem van de online leverancier.
 7. De gemaakte website is eigendom geworden van de Opdrachtgever, het CMS-systeem van de online leverancier zal altijd op gebied van code en intellectueel eigendom van WeBijS blijven en op de online leverancier webserver blijven staan (dit geldt ook voor specifieke ingerichte systemen voor unieke projecten). Het CMS wordt ook speciaal voor de Opdrachtgever ingericht en beveiligd, deze inrichtingskosten worden in het voorstel getoond. Alle content die de Opdrachtgever heeft aangeleverd blijft eigendom van de Opdrachtgever. Indien de samenwerking wordt beëindigd, zal er een back-up worden gemaakt van de database en overige bestanden. De website blijft online en gevuld, alleen het CMS-systeem zal niet meer beschikbaar zijn. De back-up is vervolgens weer eenvoudig door de Opdrachtgever weer te importeren in een ander systeem. Content van een niet CMS-systeem zal volgens een back-up bij beëindiging van de samenwerking worden aangeboden.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is gehouden WeBijS te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van WeBijS in deze voorwaarden in de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten.
 2. WeBijS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor WeBijS kenbaar behoorde te zijn.
 3. WeBijS is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van veranderingen in het intellectuele eigendom van derden die via WeBijS ter beschikking zijn gesteld aan de Opdrachtgever.
 4. WeBijS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
 5. Het internet is continu onderhevig aan verbetering en verandering waardoor het soms noodzakelijk wordt geacht door de rechthebbenden van de software of diensten van derden zoals bedoeld in deze voorwaarden om wijzigingen aan hun software of diensten aan te brengen (updates). Indirect of direct aangebrachte wijzigingen aan de opgeleverde diensten van WeBijS vallen na oplevering altijd buiten de verantwoordelijkheid van WeBijS. WeBijS is bereid om tegen het geldende uurtarief wijzigingen of updates door te voeren op de website van de Opdrachtgever.

Artikel 16. Overmacht

 1. WeBijS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer WeBijS als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal WeBijS alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en WeBijS geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door WeBijS tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Artikel 17. Diverse bepalingen

 1. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen WeBijS en Opdrachtgever die ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 3. WeBijS kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op WeBijS middels een directe algemene voorwaarden schermlink.
 4. WeBijS heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Artikel 18. Privacy bepalingen

 1. Uw persoonsgegevens worden door WeBijS gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen en voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijke toestemming.
 2. Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. WeBijS verstrekt informatie als naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en dergelijke niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Artikel 19. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. WeBijS behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op WeBijS middels een directe algemene voorwaarden schermlink.
 3. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden. Wijzigingen die betrekking hebben op projecten en systemen worden toegelicht gezonden naar de Opdrachtgever.

Artikel 20. Copyright

 1. Al het door WeBijS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van WeBijS niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door WeBijS gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door WeBijS vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij WeBijS een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door WeBijS verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij WeBijS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan WeBijS hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is WeBijS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. WeBijS behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 21. Overig

 1. Wanneer WeBijS bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever gebonden aan de voorwaarden die deze webhosting provider stelt.
 2. WeBijS is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. WeBijS behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van WeBijS te plaatsen op de openingspagina van de opgeleverde website. Indien de opdrachtgever dit niet wenst kan hij deze verwijzing afkopen voor een bedrag van netto € 150.
 4. Unieke samenstellingen op basis van een concept van de opdrachtgever kunnen worden verzocht om in een geheimhoudingsdocument te worden vastgesteld waardoor de opdrachtgever de zekerheid heeft dat het concept en een letterlijke kopie niet elders mogen worden toegepast en ontwikkeld. De opdrachtgever zelf zal op zijn beurt het concept bestaande uit unieke code en design van WeBijS, niet exploiteren of verkopen zonder toestemming van WeBijS. Deze overeenkomst dient elk jaar vernieuwd te worden vanuit het initiatief van de opdrachtgever, anders komt deze te vervallen na het huidige kalenderjaar.
 5. Unieke overeenkomsten welke niet worden verlengd doordat de samenwerking is stopgezet, worden ontbonden.

Artikel 22. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WeBijS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, die direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houden, kunnen uitsluitend bij een bevoegde rechter aanhangig worden gemaakt. Behoudend bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door WeBijS met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van
  WeBijS beslissend.

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.